ازدواجهاي ثبت شده

مشخصات زوجمشخصات زوجه
نامتاريخ تولداستانشهرنامتاريخ تولداستانشهرتاريخ ثبت
محمد1371-1-31البرزساوجبلاغمریم1371-1-19البرزساوجبلاغ1393/04/29
مهدی1358-6-4تهرانتهرانمریم1360-4-1لرستانبروجرد1393/04/29
آيدين 1364-8-4تهرانتهرانشعله1360-3-3یزدیزد1393/04/23